NOVOSTI
pzZenica_2016030908500468.jpg
09.03.2016 08:52Novi broj - Didaktički putokazi br. 73 .
pzZenica_2015070914103900.jpg
26.05.2016 10:41O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora za nabavku usluge štampanja stručnog časopisa "Didaktički putokazi" u 2016. godini
08.02.2016 14:11Seminar “Integracija poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje”, 19. i 20.01.2016. godine
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Tel:  +387 32 460 850
Tel:  +387 32 460 851
Fax: +387 32 460 852
E-mail: pzzedok@bih.net.ba
E-mail: ped.zavod@zdk.ba
pedagoski zavod
Loading

Spisak škola po opštinama/općinama

BREZA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Safvet-beg Bašagić"
Branilaca grada bb
Mahala
032-789-031 032-789-030
OŠ "Enver Čolaković"
Šehidska 32
Breza
032-789-350 032-789-352
Gimnazija "Muhsin Rizvić"
Šehidska 34
Breza
032-784-596
gimnazija.breza@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar"
Šehidska 34
Breza
032-784-595
mssbreza@yahoo.com
KAKANJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Rešad Kadić"
Brnjic
Brnjic
032-772-002
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
Rudarska 17
Kakanj
032-557-440 032-778-877
mmbaseskija@bih.net.ba
OŠ "Hamdija Kreševljaković"
Šehida 2
Kakanj
032-552-861 032-552-860
OŠ "15. april"
29. novembar 35
Doboj
032-553-415 032-776-203
 skola.15.april@gmail.com
OŠ "Omer Mušić"
Brežani
Ričice
032-777-058 032-778-118
 os.omerm@bih.net.ba
OŠ "Ahmed Muradbegović"
Donji Kakanj
Donji Kakanj
032-774-101
073-770-455
 osdonji.k@hotmail.com
Gimnazija "Muhsin Rizvić"
Ulica šehida 32
Kakanj
032-556-890
Srednja tehnička škola "Kemal Kapetanović"
Ulica šehida 32
Kakanj
032-552-552 032-552-550
stskemkap1@yahoo.com
Srednja stručna škola Kakanj
Ulica šehida 32
Kakanj
032-556-960
ssskakanj@hotmail.com
MAGLAJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Prva osnovna škola Maglaj
Aleja ljiljana 46
Maglaj
032-465-091(D i F) 032-465-092(S)
032-465-093(Rac)
032-465-090(Pom)
032-465-094(Ped)
 pos.maglaj@gmail.com
OŠ "Maglaj"
Aleja ljiljana 2
Maglaj
032-465-100(D/F) 032-465-104(S)
032-465-103(Adm)
032-465-101(Pom)
032-465-102(Ped)
032-465-105(PŠ Ulišnjak)
032-465-106(PŠ Bočinja)
032-465-107(PŠ Tujnica)
032-465-108(PŠ Liješnica)
032-465-109(PŠ Bradići)

OŠ "Novi Šeher"

Novi Šeher bb Novi Šeher 032-465-119(D/R) 032-465-118(S)
032-465-116(Adm)
032-465-117(Pom)
032-465-120(Ped)
032-465-121(PŠ Čobe)
  o.s.novi_seher@hotmail.com
Gimnazija "Edhem Mulabdić"
Aleja ljiljana 50
Maglaj
032-465-126(D) 032-465-127(S/FX)
032-465-125(Rac)
032-465-124(Ped)

Mješovita srednja škola Maglaj
Aleja ljiljana 50
Maglaj
032-465-128(D/S/F) 032-465-129(Pom)
032-465-131(Rač)
032-465-130(Ped)
mss_maglaj@bih.net.ba
DOBOJ-JUG
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "21. mart"
Trg 21. marta Matuzići
Matuzići
032-465-134(D) 032-465-132(S/Fax)
032-465-133(Zbor)
032-465-135(Rac)
032-465-136(PŠ Mravi
ći)
 os21mart@bih.net.ba
OLOVO
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Osnovna škola Olovo
Školska bb
Olovo
032-825-439 032-825-163
  os_olovo@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić"
Solun
Solun
032-827-004 032-827-002
 solun@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić"
Školska bb
Olovo
032-825-472 032-825-575
mssolovo@bih.net.ba
TEŠANJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Džemal Bijedić"
Miljanovci
Miljanovci
032-668-888 032-669-164
OŠ "Rešad Kadić"
Novo naselje bb
Krndija
032-650-274 032-650-352
OŠ "1. mart"
Husein kapetana Gradašćevića bb
Jelah
032-667-110 032-663-210
OŠ "Kulin ban"
Trg 8. oktobra, Tešanjka
Tešanjka
032-662-034 032-662-552
OŠ "Huso Hodžić"
Osmana Pobrića bb
Tešanj
032-656-291 032-656-290
 husohodzic@yahoo.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija"
Kalošević
Kalošević
032-660-178 032-660-121
 os.kalosevic@gmail.com
OŠ "9. septembar"
Medakovo
Medakovo
032-658-463 032-658-094
 
OŠ "Gazi Ferhad-beg"
Jablanica
Jablanica
032-657-123
  gfbeg@bih.net.ba
OŠ "Mustafa Mulić"
Šije
Šije
032-694-004 032-694-927
 odgoj@bih.net.ba
Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić"
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-083 032-650-611
Srednja tehnička škola Tešanj
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-669 032-650-103
Mješovita srednja škola
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-812 032-656-411
USORA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ Ivana fra Frane Jukića
Sivša bb.
Sivša
032-895-272 032-895-273
 fifjukic@yahoo.com
Mješovita srednja škola Stjepana Radića
Žabljk bb
Žabljak
032-891-344
ss.stjepana_radica@tel.net.ba
VISOKO
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Kulin Ban"
Gornje Rosulje 1
Visoko
032-731-051
  kulinba@bih.net.ba
OŠ "Safvet-beg Bašagić"
Donja Mahala 42
Visoko
032-738-423
  ossbbvisoko@hotmail.com
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre
Donje Moštre
032-740-987
 mm_baseskija_dm@live.com

OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Veliko Čajno
Veliko Čajno
032-745-815
 osmccvisoko@gmail.com
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
Dobrinje
Dobrinje
032-748-008
  makdizdar@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak"
Buci 74
Buci
032-720-147
  os.anametakbuci@atel.ba
Osnovna muzička škola "Avdo Smajlović"
Islamovića 6
Visoko
032-738-790
  somo.asmajlovic@yahoo.com
Gimnazija "Visoko"
Musala 23
Visoko
032-735-501
gimvis@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović"
Branilaca Bosne 24
Visoko
032-738-165 032-735-629
mss.hazimsabanovic@gmail.com
Franjevačka klasična gimnazija
Bosne Srebrene 4
Visoko
032-738-753 032-738-753
Medresa "Osman - ef. Redžović"
Veliko Čajno bb
Veliko Čajno
032-745-771 032-745-770
info@medresa.org
VAREŠ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Vareš"
Put mira 37
Vareš
032-843-112 032-849-250
OŠ "Vareš Majdan"
Perunska 24
Vareš Majdan
032-845-021 032-845-020
Mješovita srednja škola "NORDBAT-2"
Ulica Zvijezda
Vareš
032-843-002 032-849-140
ZAVIDOVIĆI
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Prva osnovna škola
Safvet-bega Bašagića
Zavidovići
032-878-809 032-878-808
Druga osnovna škola
Ulica 8. marta
Zavidovići
032-465-070(D) 032-465-074(FX)
032-465-071(S)
032-465-073(Rac)
032-465-072(Ped)
 doszav@bih.net.ba
OŠ "Hajdarevići"
Hajdarevići
Hajdarevići
032-465-075(D) 032-465-079(FX)
032-465-076(S)
032-465-078(Bibl)
032-465-077(Ped)
 pkonak@bih.net.ba
OŠ "Kovači"
Kovači
Kovači
032-465-085(D) 032-465-089(FX)
032-465-086(S)
032-465-087(Blag)
032-465-088(Ped)
 oskovaci@hotmail.com
OŠ "Vozuća"
Vozuća
Vozuća
032-465-080(D) 032-465-084(FX)
032-465-081(S)
032-465-082(Pom)
032-465-083(Ped)
 osvozuca@bih.net.ba
OŠ "Gostović"
Gostović
Gostović
032-851-410
  osgostovic@bih.net.ba
Gimnazija "Rizah Odžečkić"
Stjepana Radića 43
Zavidovići
032-465-050(D) 032-465-054(FX)
032-465-051(S)
032-465-052(Blag)
032-465-053(Ped)
Srednja tehnička škola
Mehmed paše Sokolovića bb
Zavidovići
032-465-060(D) 032-465-064(FX)
032-465-061(S)
032-465-062(Pom)
032-465-063(Ped)
Srednja stručna škola
Stjepana Radića 43
Zavidovići
032-866-017 032-866-681
skolastrucna@bih.net.ba
ZENICA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Meša Selimović"
Talića brdo 14
Zenica
032-460-338(D)
032-460-337(FX)
032-460-336(S)
032-460-340(Pom)
032-460-339(Ped)
OŠ "Miroslav Krleža"
Travnička cesta 8
Zenica
032-460-520(D)
032-460-524(FX)
032-460-521(S)
032-460-523(Pom)
032-460-522(Ped)
OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
Školska 23
Zenica
032-460-342(D) 032-460-343(FX)
032-460-341(S)
032-460-345(Adm)
032-460-344(Ped)
OŠ "Mak Dizdar"
Čurukovića put 17
Crkvice
032-460-347(D)
032-460-346(FX)
032-460-348(S)
032-460-349(Pom)
032-460-350(Ped)
OŠ "Hasan Kikić"
Tetovska 351
Tetovo
032-460-588(DiF)
032-460-585(S)
032-460-587(Adm)
032-460-584(Pom)
032-460-586(Ped)
OŠ "Skender Kulenović"
Mustafe Čauševića 1
Radakovo
032-460-352(DiF)
032-460-351(S)
032-460-355(Adm)
032-460-354(Pom)
032-460-353(Ped)
OŠ "Aleksa Šantić"
Bistua Nova 213
Perin Han
032-465-033(D)
032-465-034(FX)
032-465-035(S)
032-465-036(Adm)
032-465-032(Ped)
OŠ u sastavu KŠC "Sveti Pavao"
Aska Borića 20
Zenica
032-449-105 032-449-112
Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
M. Tarabara 10
Zenica
032-460-362(D) 032-460-362(FX)
032-460-360(S)
032-460-363(Ped)
032-460-361
OŠ "Edhem Mulabdić"
Londža 99
Zenica
032-460-528(D)
032-460-529(FX)
032-460-527(S)
032-460-526(Pom)
032-460-525(Ped)
 edhemmulabdic@bih.net.ba
OŠ "Vladimir Nazor"
Sarajevska 20
Zenica
032-460-531(D)
032-460-532(FX)
032-460-533(S)
032-460-534(Adm)
032-465-047(Ped)
 osvladimirnazor@bih.net.ba
OŠ "Hamza Humo"
Babino
Babino
032-460-591(D) 032-460-589(FX)
032-460-590(S)
032-460-593(Rac)
032-460-592(Ped)
 os.hamza.humo@hotmail.com

OŠ "Arnauti"

Arnauti bb Arnauti 032-465-026(D) 032-465-023(FX)
032-465-021(S)
032-465-024(Adm)
032-465-025(Ped)
 os.arnauti@yahoo.com
OŠ "Ahmed Muradbegović"
Stranjani
Stranjani
032-460-536(DiPom)
032-460-539(FX)
032-460-535(S)
032-460-537(Adm)
032-460-538(Ped)
  os.ahmedmuradbegovic@hotmail.com
OŠ "Alija Nametak"
Ričički put bb
Ričički put bb
032-465-029(D) 032-465-030(FX)
032-465-031(S)
032-465-028(Adm)
032-465-027(Ped)
 alijan@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković"
Sarajevska 410
Janjići
032-465-006(D) 032-465-009(FX)
032-465-005(S)
032-465-008(Bibl)
032-465-007(Ped)
 osecolakovic@yahoo.com
OŠ "Ćamil Sijarić"
Doglodska bb
Nemila
032-465-001(D)
032-465-004(FX)
032-465-000(S)
032-465-002(Pom)
032-465-003(Ped)
 oscamil.sijaric@gmail.com
Osnovna muzička škola
Školska 17
Zenica
032-460-258(D) 032-460-359(FX)
032-460-367(S)
032-460-356(Por)
  omuzicka@bih.net.ba
Međunarodna osnovna  škola Zenica
Bilmišće bb
Zenica
032-440-860
032-941-190
zenica@internationalschool.ba
Privatna ustanova Osnovna škola "Hasan Kjafija Pruščak"
Zmaja od Bosne bb
Zenica
032-248-112
hkpzenica@gmail.com
PU Prva osnovna Montessori škola Zenica
Crkvice 20
Zenica
061-934-783
jasminamela19@gmail.com
Privatna osnovna muzička i baletska škola "Amadeus"
Meokušnice 10
Zenica
061-186-334
amadeus.bih@gmail.com
Prva gimnazija u Zenici
Bulevar Kulina bana 26
Zenica
032-460-364(DiP) 032-460-365(FX)
032-460-367(S)
032-460-366(Adm)
032-460-368(Ped)
Druga gimnazija u Zenici
Mejdandžik 2
Zenica
032-465-037(D)
032-465-038(FX)
032-465-041(S)
032-465-040(Adm)
032-465-039(Ped)
drugagimnazija1@yahoo.com
Opća gimnazija "KŠC Sveti Pavao"
Aska Borića 20
Zenica
032-449-106 032-449-112
Srednja muzička škola
Školska 17
Zenica
032-460-372(D) 032-460-373(A,FX)
032-460-370(S)
032-460-371(Ped)
032-460-369(Por)
srednjamuzicka@yahoo.com
Ekonomska škola
Mejdandžik 2
Zenica
032-465-045(D)
032-465-042(SiFX)
032-465-046(Adm)
032-465-044(Pom)
032-465-043(Ped)
Medicinska škola
Crkvice bb
Zenica
032-460-377(DiS)
032-460-378(FX)
032-460-374(Adm)
032-460-376(Pom)
032-460-375(Ped)
med.skola.ze@bih.net.ba medicinskaskola@hotmail.com
Tehnička škola
Bilmišće 69
Zenica
032-460-571(D)
032-460-572(FX)
032-460-570(S)
032-460-573(Pom)
032-460-574(Ped)
Srednja mješovita škola "Mladost"
Bilmišće 69
Zenica
032-460-576(D)
032-460-578(FX)
032-460-575(S)
032-460-577(Pom)
032-460-579(Ped)
Mješovita srednja industrijska škola
Bulevar kralja Tvrtka I br.11
Zenica
032-460-381(D)
032-460-380(FX) 032-460-379(S)
032-460-383(Pom)
032-460-382(Ped)
indskola@hotmail.com
Mješovita srednja škola
Adolfa Goldbergera 10
Zenica
032-460-386(D)
032-460-387(FX) 032-460-388(S)
032-460-385(Pom)
032-460-384(Ped)
pprehrambena@yahoo.com
Mjeđunarodna srednja škola u Zenici
Bilmišće bb Zenica
Zenica
032-440-860 032-941-190
zenica@internationalschool.ba
Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
 Bilmišće 69
Zenica
032-460-581(D)
032-460-582(FX)
032-460-580(S)
032-460-583(Soc.r.)
spsrskze@bih.net.ba
ŽEPČE
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Abdulvehab Ilhamija"
Željezno polje
Željezno polje
032-670-377
 oszpolje@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak"
Begov Han
Begov Han
032-684-291
  alijanametak@bih.net.ba
OŠ "Žepče" bb
Ulica Stjepana Radića
Žepče
032-881-724
oszepce@gmail.com
OŠ "Fra Grga Martić"
Ozimica
Ozimica
032-897-239
os.ozimica@tel.net.ba
Osnovna glazbena škola "Katarina Kotromanić - Kosača"
Ulica Stjepana Radića bb
Žepče
032-880-453
 glazbena.skola@in--tel.net
Srednja mješovita škola
Fra Mate Nikolića 2
Žepče
032-881-014
Opća gimnazija "KŠC Don Bosco"
Stjepana Radića bb
Žepče
032-883-144
Srednja mješovita škola "KŠC Don Bosco"
Stjepana Radića bb
Žepče
032-883-144