NOVOSTI
pzZenica_2017020815095089.jpg
08.02.2017 15:16Novi broj - Didaktički putokazi br. 76 .
pzZenica_2014112713092612.jpg
23.11.2016 14:53SAT KODIRANJA - Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pokrenuo veliku promotivnu akciju
08.02.2016 14:11Seminar “Integracija poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje”, 19. i 20.01.2016. godine
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Tel:  +387 32 460 850
Tel:  +387 32 460 851
Fax: +387 32 460 852
E-mail: pzzedok@bih.net.ba
E-mail: ped.zavod@zdk.ba
pedagoski zavod
Loading

Spisak osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu

Naziv škole Adresa Općina MjestoE-mail
OŠ "Safvet-beg Bašagić" Branilaca grada bb Breza 032-465-320(D)
032-465-318(FAX)
032-465-322(S)
osbasagic.breza@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković" Šehidska 32 Breza 032-465-315(D i Fax)
032-465-316(S)
os.breza@bih.net.ba
OŠ "Rešad Kadić" Brnjic Kakanj 032-465-235(D)
032-465-238(FAX)
032-465-236(S)
032-465-237(Ped)
os.rkadic@bih.net.ba
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Rudarska 17 Kakanj 032-465-262(D) 032-465-263(FX)
032-465-265(S)
032-465-266(Ra
č)
032-465-264(Ped)
mmbaseskija@bih.net.ba
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Šehida 2 Kakanj 032-465-261(D) 032-465-260(FX)
032-465-257(S)
032-465-258(Pom)
oshamdijakakanj@gmail.com
Š "15. april" 29. novembar 35 Kakanj 032-465-230(D) 032-465-231(FX)
032-465-232(S)
032-465-233
(PŠ "TE" Sekretar)
skola.15april@gmail.com
OŠ "Omer Mušić" Brežani Kakanj 032-465-250(D) 032-465-249(S/Fax)
032-465-247(Ra
č)
032-465-246(Pom)
032-465-248(Ped)
os.omerm@bih.net.ba
OŠ "Ahmed Muradbegović" Donji Kakanj Kakanj 032-465-251(D) 032-465-252(FX)
032-465-253(S)
032-465-254(Knjig)
032-465-255(Ped)
032-465-256
(PŠ "Bilje
ševo" Pomoćnik)
osdonji.k@hotmail.com
Prva osnovna škola Maglaj Aleja ljiljana 46 Maglaj 032-465-091(D i F) 032-465-092(S)
032-465-093(Rac)
032-465-090(Pom)
032-465-094(Ped)
pos.maglaj@gmail.com
OŠ Maglaj Aleja ljiljana 2 Maglaj 032-465-100(D/F)
032-465-104(S)
032-465-103(Adm)
032-465-101(Pom)
032-465-102(Ped)
032-465-105(PŠ Ulišnjak)
032-465-106(PŠ Bočinja)
032-465-107(PŠ Tujnica)
032-465-108(PŠ Liješnica) 032-465-109(PŠ Bradići)
os.maglaj@hotmail.com
OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher bb Maglaj 032-465-119(D/R) 032-465-118(S)
032-465-116(Adm)
032-465-117(Pom)
032-465-120(Ped)
032-465-121(PŠ Čobe)
o.s.novi_seher@hotmail.com
OŠ "21. mart" Trg 21. marta Matuzići Doboj-Jug 032-465-134(D) 032-465-132(S/Fax)
032-465-133(Zbor)
032-465-135(Ra
č)
032-465-136(PŠ Mravi
ći)
os21mart@bih.net.ba
Osnovna škola "Olovo" Školska bb Olovo 032-465-280(D) 032-465-281(Fax)
032-465-282(S)
032-465-284(Pom
)
os_olovo@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić" Solun Olovo 032-465-420(D) 032-465-426(Fax)
032-465-290(S)
032-465-287(Ra
č)
032-465-289(Ped
)
solun@bih.net.ba
OŠ "Džemal Bijedić" Miljanovci Tešanj 032-668-888 032-669-164 osmiljan@bih.net.ba
OŠ "Rešad Kadić" Novo naselje bb Tešanj 032-465-146(D/S/Fax) 032-465-147(Rač)
032-465-148(
Džemilić Planje)
osrk@bih.net.ba
OŠ "1. mart" Husein kapetana Gradašćevića bb Tešanj 032-465-295(D)
032-465-296(S)
032-465-298(Ra
č)
032-465-297(Ped
)
os1mart2@bih.net.ba
OŠ "Kulin ban" Trg 8. oktobra, Tešanjka
Tešanj 032-465-371(D)
032-465-370(S)
032-465-368(Ra
č)
032-465-369(Ped
)
kulinban@bih.net.ba
OŠ "Huso Hodžić" Osmana Pobrića bb Tešanj 032-465-143(D)
032-465-144(S i Fax)
husohodzic@yahoo.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Kalošević Tešanj 032-465-328(D)
032-465-268(S)
032-465-269(Rač)
os.kalosevic@gmail.com
OŠ "9. septembar" Medakovo Tešanj 032-465-360(D)
032-465-361(S)
032-465-362(Ped)
medos@bih.net.ba
OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica bb Tešanj 032-465-365(D)
032-465-367(S)
032-465-366(Ped)
gfbeg@bih.net.ba
OŠ "Mustafa Mulić" Šije Tešanj 032-465-140(D) 032-465-138(Zbor)
032-465-139(Pom)
032-465-141(Ped)
032-465-142(PŠ Gornje
Šije)
odgoj@bih.net.ba
OŠ Ivana fra Frane Jukića Sivša bb. Usora 032-895-272 032-895-273
fifjukic@yahoo.com
OŠ "Kulin Ban" Gornje Rosulje 1 Visoko 032-465-192(D)
032-465-194(FAX)
032-465-191(S)
032-465-193(Ped)
kulinba@bih.net.ba
OŠ "Safvet-beg Bašagić" Donja Mahala 42 Visoko 032-465-171(D) 032-465-172(FX)
032-465-170(S)
032-465-168(Rac)
032-465-169(Ped)
ossbbvisoko@hotmail.com
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre Visoko 032-465-218(D) 032-465-221(Fax)
032-465-217(Adm)
032-465-219(Pom)
032-465-220(Centrala)
mm_baseskija_dm@live.com
OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Veliko Čajno Visoko 032-465-225(D) 032-465-227(FX)
032-465-223(S)
032-465-224(Rac)
032-465-226(Ped)
osmccvisoko@gmail.com
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Dobrinje Visoko 032-465-210(D) 032-465-211(FX)
032-465-197(S)
032-465-198(Rac)
032-465-199(Ped)
makdizdar@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak" Buci 74 Visoko 032-465-174(D) 032-465-175(FX)
032-465-173(S)
032-465-176(Rac)
032-465-177(Ped)
os.anametakbuci@bih.net.ba
Osnovna muzička škola "Avdo Smajlović" Islamovića 6 Visoko 032-465-178(D) 032-465-180(FX)
032-465-179(S)
somo.asmajlovic@yahoo.com
OŠ "Vareš" Put mira 37 Vareš 032-843-112 032-849-250
osvares@bih.net.ba
OŠ "Vareš Majdan" Perunska 24 Vareš 032-465-324(D) 032-465-024(FX)
032-465-325(S i Ped)
vmajdan@bih.net.ba
Druga osnovna škola Ulica 8. marta Zavidovići 032-465-070(D) 032-465-074(FX)
032-465-071(S)
032-465-073(Rac)
032-465-072(Ped)
doszav@bih.net.ba
OŠ "Hajderovići" Hajderovići Zavidovići 032-465-075(D) 032-465-079(FX)
032-465-076(S)
032-465-078(Bibl)
032-465-077(Ped)
pkonak@bih.net.ba
OŠ "Kovači" Kovači bb Zavidovići 032-465-085(D) 032-465-089(FX)
032-465-086(S)
032-465-087(Blag)
032-465-088(Ped)
oskovaci@hotmail.com
OŠ "Vozuća" Vozuća Zavidovići 032-465-080(D) 032-465-084(FX)
032-465-081(S)
032-465-082(Pom)
032-465-083(Ped)
osvozuca@bih.net.ba
OŠ "Gostović" Gostović Zavidovići 032-465-111(D)
032-465-115(FAX)
032-465-114(S)
032-465-112(Pom)
032-465-113(Ped)
osgostovic@bih.net.ba
Prva osnovna škola Safvet-bega Bašagića Zavidovići 032-465-065(D) 032-465-067(FX)
032-465-066(S)
032-465-069(Pom)
032-465-068(Ped)
pos@bih.net.ba
OŠ "Meša Selimović" Talića brdo 14 Zenica 032-460-338(D)
032-460-337(FX)
032-460-336(S)
032-460-340(Pom)
032-460-339(Ped)
osmesaze@bih.net.ba
OŠ "Miroslav Krleža" Travnička cesta 8 Zenica 032-460-520(D)
032-460-524(FX)
032-460-521(S)
032-460-523(Pom)
032-460-522(Ped)
krlezamiroslav@bih.net.ba
OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Školska 23 Zenica 032-460-342(D) 032-460-343(FX)
032-460-341(S)
032-460-345(Adm)
032-460-344(Ped)
mccatic@bih.net.ba
OŠ "Mak Dizdar" Čurukovića put 17 Zenica 032-460-347(D)
032-460-346(FX)
032-460-348(S)
032-460-349(Pom)
032-460-350(Ped)
makd.zen@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić" Tetovska 351 Zenica 032-460-588(DiF)
032-460-585(S)
032-460-587(Adm)
032-460-584(Pom)
032-460-586(Ped)
hkikic@bih.net.ba
OŠ "Skender Kulenović" Mustafe Čauševića 1 Zenica 032-460-352(DiF)
032-460-351(S)
032-460-355(Adm)
032-460-354(Pom)
032-460-353(Ped)
skenderkulenovic@bih.net.ba
OŠ "Aleksa Šantić" Bistua Nova 213 Zenica 032-465-033(D)
032-465-034(FX)
032-465-035(S)
032-465-036(Adm)
032-465-032(Ped)
aleksasantic@bih.net.ba
OŠ u sastavu KŠC "Sveti Pavao" Aska Borića 20 Zenica 032-465-355(D) 032-465-352(FX)
032-465-351(Tajn.)
032-465-354(Ped)
032-465-353(Psi)
32-465-343(Knjiz)
032-465-349(Zbor)

ksc.ze.osn@gmail.com
Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica M. Tarabara 10 Zenica 032-460-362(D) 032-460-362(FX)
032-460-360(S)
032-460-363(Ped)
032-460-361
oss_zenica@yahoo.com
OŠ "Edhem Mulabdić" Londža 99 Zenica 032-460-528(D)
032-460-529(FX)
032-460-527(S)
032-460-526(Pom)
032-460-525(Ped)
edhemmulabdic@bih.net.ba
OŠ "Vladimir Nazor" Sarajevska 20 Zenica 032-460-531(D)
032-460-532(FX)
032-460-533(S)
032-460-534(Adm)
032-465-047(Ped)
osvladimirnazor@bih.net.ba
OŠ "Hamza Humo" Babino bb Zenica 032-460-591(D) 032-460-589(FX)
032-460-590(S)
032-460-593(Rac)
032-460-592(Ped)
os.hamza.humo@hotmail.com
OŠ "Arnauti" Arnauti bb Zenica 032-465-026(D) 032-465-023(FX)
032-465-021(S)
032-465-024(Adm)
032-465-025(Ped)
os.arnauti@yahoo.com
OŠ "Ahmed Muradbegović" Stranjani 46 Zenica 032-460-536(DiPom)
032-460-539(FX)
032-460-535(S)
032-460-537(Adm)
032-460-538(Ped)
os.ahmedmuradbegovic@hotmail.com
OŠ "Alija Nametak" Ričički put bb Zenica 032-465-029(D) 032-465-030(FX)
032-465-031(S)
032-465-028(Adm)
032-465-027(Ped)
alijan@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković" Sarajevska 410 Zenica 032-465-006(D) 032-465-009(FX)
032-465-005(S)
032-465-008(Bibl)
032-465-007(Ped)
osecolakovic@yahoo.com
OŠ "Ćamil Sijarić" Doglodska bb Zenica 032-465-001(D)
032-465-004(FX)
032-465-000(S)
032-465-002(Pom)
032-465-003(Ped)
oscamil.sijaric@gmail.com
Osnovna muzička škola Školska 17 Zenica 032-460-358(D) 032-460-359(FX)
032-460-367(S)
032-460-356(Por)
omuzicka@bih.net.ba
Međunarodna osnovna škola Zenica Bilmišće bb Zenica 032-440-860
032-941-190
zenica@internationalschool.ba
Privatna ustanova Osnovna škola"Hasan Kjafija Pruščak" Zenica Zmaja od Bosne bb Zenica 032-248-112 hkpzenica@gmail.com
PU Prva osnovna Montessori škola Zenica Crkvice 20 Zenica 061-934-783 jasminamela19@gmail.com
Privatna osnovna muzička i baletska škola"Amadeus" Meokušnice 10
Zenica 061-186-334 amadeus.bih@gmail.com
Privatna osnovna baletska i muzička škola"Ars"Sarajevska 20
Zenica
060 300 2996
skola.baleta.ars@gmail.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Željezno polje Žepče 032-670-377 oszpolje@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak" Begov Han Žepče 032-684-291 alijanametak@bih.net.ba
OŠ "Žepče" bb Ulica Stjepana Radića Žepče 032-881-724 oszepce@gmail.com
OŠ "Fra Grga Martić" Ozimica Žepče 032-897-239 os.ozimica@tel.net.ba
Osnovna glazbena škola "Katarina Kotromanić - Kosača" Ulica Stjepana Radića bb Žepče 032-880-453 glazbena.skola@in--tel.net